Bygga Attefallshus – en checklista

Ett attefallshus är en perfekt möjlighet att nyttja din tomt på bästa sätt, och kan fungera både som permanentbostad, gäststuga eller som annan typ av tillbyggnad. För att optimera bygget och syftet med huset är det bra att tänka på exempelvis följande:

 

1. Anlita arkitekthjälp Med råd från en arkitekt som har både gestaltnings- och byggkunskaper får du hjälp med hur du ska passa in en ny byggnad på tomten och hur du kan maximera funktioner på ett estetiskt sätt. En arkitekt ställer frågor och ger svar – dialogen kan resultera i att du får dina idéer bekräftade men kan också utveckla dem till något helt annat. Poängen är att slutresultatet ska uppfylla dina drömmar och överraska dig positivt. För bästa slutresultat kan det också vara bra att ta hjälp av en professionell inredningsbyrå i Stockholm.

 

2. Tillstånd, bygglov och riktlinjer: Den som tänker starta ett byggprojekt bör kontakta den lokala byggnadsnämnden och ta reda på om det är tillåtet att uppföra en ny byggnad eller tillbyggnad på den tilltänkta platsen. Det gäller att ta reda på vilka planbestämmelser som finns för fastigheten. Om detaljplan saknas kan det t ex finnas en äldre avstyckningsplan eller en stadsplan. Hur bygglovshandlingarna skall utformas skiljer sig något från kommun till kommun. Det är samma lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen, men kommunerna har möjlighet att tolka plan- och bygglagen något olika utifrån respektive kommuns övergripande mål för utveckling, bevarande och hållbart byggande.

 

3. Användning: Det är stor skillnad på krav och regler om du ämnar bygga ett gästhus eller permanentbostad. Detta kan handla om till exempel byggnadsarea, placering men också om takkupor och inredning.

 

4.Välja hus: Ett nyckelfärdigt attefallshus är nästan alltid dyrare än ett lösvirkesbyggt. Ett nyckelfärdigt hus som massproduceras kan eventuellt konkurrera prismässigt men det är blir inget unikt personligt hus anpassat efter omgivningen. Kostnaden för att ta hjälp av en arkitekt och få kompletta ritningar och anlita en snickare att uppföra huset hamnar lägre än att köpa ett färdigbyggt hus. 3D-visualiseringar  gör det möjligt att uppleva och jämföra olika hus på ett helt nytt sätt.

 

5. Ritningar: När man ska bygga attefallshus behövs ritningar. Kommunens byggnadskontor önskar ritningar i samband med bygganmälan och hantverkarna som ska bygga ditt hus behöver handlingar som detaljerat beskriver hur huset ska byggas.

 

6. Budget: Ett attefallshus kan kosta från 60.000 till en miljon. Det är stora skillnader mellan olika leverantörer och priset beror även på hur huset ska byggas. Badrum och kök kostar en del att bygga då vatten och avlopp behöver dras. Vad har väggarna för U-värde? Vilka fönster ska in och hur ska elen dras?

 

7. Grund: Platta på mark är den vanligaste formen av grundläggning. Det är också möjligt att bygga huset på plintar eller plattor vilket är en mer ekonomisk lösning på kort sikt.  Grundläggning på grus eller makadambädd är nästan lika bra som grundläggning på berg. Vid grundläggning på dålig mark som lera eller annat fuktbindande material är tjälskjutning ett problem.

 

8. Isolering, stomme och u-värde: Ett bra isolerat hus förutsätter att man bygger med rätt trästomme. Dimensionen på stommen väljs i första hand för att erhålla en välisolerad byggnad men också för rätt bärförmåga. Tänk också på att väggar och golv kräver annan stomkonstruktion om badrummet ska vara kaklat. Vad det gäller isolering och tjocklek på stommen är det stor skillnad mellan olika leverantörer.

 

9. Inredning och planlösning: Nu är det dags att bestämma hur ditt attefallshus ska inredas. Du bör ta ställning till bland annat: golv, väggar, kakel, kök, snickerier, strömbrytare, beslag, tak, spotlights, blandare, porslin och så vidare. En professionell projektledare kan hjälpa dig genom hela processen och samordna arbetet i varje steg – både vad gäller färgsättning inomhus, färgsättning av fasad och andra hantverksinsatser.

 

10. Startbesked: Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked från den lokala byggnadsnämnden. Ett startbesked gäller i två år.

 

11. Slutbesked: Innan du tar byggnaden i anspråk måste du erhålla ett slutbesked. Du lämnar in en begäran om slutbesked till din byggnadsnämnd och för att de ska kunna utfärda ett slutbesked ska de kontrollera att det som du uppgivit i startbeskedet överensstämmer med verkligheten.

 

12. Inflyttning Välkommen hem!